Subhavesi yoga: சூரியன் 2 வீட்டில் சுப கிரகம்.. இறவா புகழ் கொடுக்கும் சுபவேசி யோகம்? – யாருக்கு கிடைக்கும்?

சந்திரனை இந்தப் பட்டியலில் நாம் சேர்க்க முடியாது. ஆகையால், இந்த பட்டியலில் புதன், குரு, சுக்கிரன் ஆகிய மூன்று பேரும் வருவார்கள். இந்த மூன்று பேருக்கும் இரண்டு, இரண்டு ஆட்சி வீடும், ஒரு உச்ச வீடு உண்டு. சூரியனால் இந்த சுப கிரகங்கள் வழியாக நமக்கு கிடைக்கும் யோகத்தை தான் நாம் சுப வேசி யோகம் என்று சொல்கிறோம்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *