சமீபத்திய உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு சுட்டெண்ணில் இலங்கை 10 இடங்கள் முன்னேறியுள்ளது


2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கை கணிசமான லாபத்தைப் பெற்றுள்ளதாக உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *