Elon Musk Says Twitter ‘Will, In Fact, Be OK Next Year’

பில்லியனர் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கூறுகையில், சமூக-ஊடக நிறுவனம் செலவுக் குறைப்புகளுக்கு முன் $3 பில்லியன் எதிர்மறையான இலவச பணப்புழக்கத்தை பதிவு செய்யும் பாதையில் உள்ளது

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *