2024 ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க ரஷ்யா, பெலாரஸ் குதிரையேற்ற வீரர்களுக்கு தடை

2024 ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க ரஷ்யா, பெலாரஸ் குதிரையேற்ற வீரர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யா, பெலாரஸ் குதிரையேற்ற வீரர்களுக்கு சர்வதேச குதிரையேற்ற சம்மேளனம் தடை விதித்துள்ளது.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *