விண்வெளியில் சிறுகோள் இயக்கம் மாற்றப்பட்ட DART மிஷன் தாக்கத்தை நாசா உறுதிப்படுத்துகிறது

நாசாவின் இரட்டை சிறுகோள் திசைமாற்ற சோதனை (DART) புலனாய்வுக் குழுவால் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் பெறப்பட்ட தரவுகளின் பகுப்பாய்வு, விண்கலத்தின் இயக்கத் தாக்கத்தை அதன் இலக்கு சிறுகோளான டிமார்போஸ், சிறுகோளின் சுற்றுப்பாதையை வெற்றிகரமாக மாற்றியமைத்ததைக் காட்டுகிறது. இது மனிதகுலத்தின் முதல் முறையாக ஒரு வானப் பொருளின் இயக்கத்தை மாற்றியமைக்கிறது மற்றும் முதல் முழு அளவிலான டெம்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *