வன்முறையைத் தடுப்பதில் முதலீடு செய்வதை முதன்மைப்படுத்துதல்

தடுப்பு முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் இன்றியமையாத பெண்கள் உரிமை அமைப்புகள், பாலினத்தை மையமாகக் கொண்ட மாநில உதவிகளில் 1 சதவீதம் மட்டுமே நீண்டகாலமாக நிதியில்லாமல் இருக்கின்றன.

கவலையளிக்கும் வகையில், 89 சதவீத பெண்களின் உரிமைகள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகள், அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு துறையில் நீண்ட கால நிதி பற்றாக்குறையால் தங்கள் செயல்பாடுகளை மூடும் அபாயம் மிதமானது முதல் மிக அதிகமாக உள்ளது.

பெண்கள் உரிமை அமைப்புகளும் தாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நிதி ஆதாரங்களுடன் போராடுகின்றன. நீண்ட கால மற்றும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தலையீடுகளுக்கு முக்கிய நிதி மிகவும் முக்கியமானது, ஆனால் அதை அணுகுவது சிக்கலானது மற்றும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறையைத் தடுப்பதில் பணிபுரியும் பெண்களின் உரிமை அமைப்புகளில் 7 சதவிகிதம் மட்டுமே முக்கிய நிதியைப் பெற முடிகிறது.

நன்கொடையாளர்களின் தேவைகள் காரணமாக, அவற்றின் அளவு மற்றும் திறன்கள் காரணமாக அவர்கள் அடிக்கடி சந்திக்க முடியாத நிதியுதவியை அணுகுவதற்கான கூடுதல் சவாலை அடித்தட்டு நிறுவனங்களுக்கு உள்ளது.

பெண்கள் உரிமைகள் அமைப்பை ஆதரிப்பதற்கான எங்கள் பணியில், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஐ.நா. அறக்கட்டளை நிதியம், ஐ.நா அமைப்பின் சார்பில் ஐ.நா. பெண்கள் முன்னணியில் உள்ளனர்.

1996 இல் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து, 140 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களில் பெண்கள் உரிமை அமைப்புகளின் தலைமையில் 646 முயற்சிகளில் 215 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை நிதி முதலீடு செய்துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டில் மட்டும், இந்த நிதியம் ஐந்து பிராந்தியங்களில் உள்ள 186 சிவில் சமூக அமைப்புகளுடன் கூட்டு சேர்ந்தது, பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறைகளைத் தடுப்பதற்கும் அவற்றைத் தடுப்பதற்கும் அவர்களுக்கு 87.8 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை மானியமாக வழங்கியது.

இந்த மானியங்களில் பெரும்பாலானவை, 62 சதவீதம், பெண்கள் உரிமை அமைப்புகளுக்கு சென்றது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *