பூமியானது சந்திரனில் இருந்து வரக்கூடிய பண்டைய விண்வெளி தூசியால் பூசப்பட்டுள்ளது

சந்திரனுக்கு மேலே மிதக்கும் அப்பல்லோ 11 விண்வெளி வீரர்கள் பார்த்த பூமி

கடலுக்கு அடியில் இருந்து மண்ணின் புதிய பகுப்பாய்வின்படி, மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியை பூசிய விண்வெளி தூசியின் ஒரு மர்மமான அடுக்கு, சந்திரனில் மோதிய சிறுகோள்களில் இருந்து சிதறியதாக இருக்கலாம்.

1990 களில், புவியியலாளர்கள் பூமியின் மேலோட்டத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஹீலியம் -3 அளவைக் கண்டறிந்தனர், இது சுமார் 33 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது. இது புதிராக இருந்தது, ஏனெனில் ஐசோடோப்பு எப்பொழுதும் விண்வெளியில் இருந்து வரும் பொருட்களில் மட்டுமே தோன்றும், இது காஸ்மிக் கதிர்களின் குண்டுவீச்சின் விளைவாக.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *