நிலவின் மீதான ஆர்வம் இன்னும் தீரவில்லை! வெற்றிகரமான சந்திரயான்-3 பயணத்திற்குப் பிறகு இஸ்ரோவுக்கு அடுத்து என்ன? இதை சோமநாத் வெளிப்படுத்தினார்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *