அமெரிக்க நிலப்பரப்பில் உள்ள உணவுக் கழிவுகள் 12 மில்லியன் கார்களுக்குச் சமமான உமிழ்வை உருவாக்குகின்றன

அமெரிக்காவில் உள்ள குப்பைகள் அதிக அளவில் மீத்தேன் வெளியிடுகிறது

நிலப்பரப்புகளில் அழுகும் வீணான உணவு, அமெரிக்காவில் கிரகத்தை வெப்பமாக்கும் மீத்தேன் உமிழ்வின் பெரிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஆதாரமாக உள்ளது, இந்த உமிழ்வை முதல் முறையாக அளவிடும் அறிக்கையின்படி. இந்த உமிழ்வைக் குறைக்க உணவுக் கழிவுகளைக் குறைப்பதே சிறந்த வழியாகும்.

அமெரிக்க மீத்தேன் வெளியேற்றத்தில் நிலப்பரப்புகள் சுமார் 15 சதவீதம் ஆகும், இது புதைபடிவ எரிபொருள் உற்பத்தி மற்றும் கால்நடைகளின் பர்ப்களுக்குப் பிறகு மூன்றாவது பெரிய ஆதாரமாகும். இந்த நிலப்பரப்பு மீத்தேன் காகிதம் மற்றும் உணவு போன்ற அழுகும் கரிமப் பொருட்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மொத்தத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு மேல்…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *